C24H26Si2-1

From MolWiki
Jump to: navigation, search

1,8-bis[(trimethylsilyl)ethynyl]anthracene

Experimental GED rh1 structure [OtlyotovPCCP2017]Author: Otlyotov, Arseniy A.; Lamm, Jan-Hendrik; Blomeyer, Sebastian; Mitzel, Norbert W.; Rybkin, Vladimir V.; Zhabanov, Yuriy A.; Tverdova, Natalya V.; Giricheva, Nina I.; Girichev, Georgiy V.
Journal: Phys. Chem. Chem. Phys.
Pages: 13093-13100
Title: Gas-phase structure of 1{,}8-bis[(trimethylsilyl)ethynyl]anthracene: cog-wheel-type vs. independent internal rotation and influence of dispersion interactions
Url: http://dx.doi.org/10.1039/C7CP01781B
Volume: 19
Year: 2017
Link to Google Scholar
.